Handelsbetingelser

 1. Priser
 2. Leje generelt
  1. Regulering af ordre
  2. Aflysning af ordre
 3. Misligehold og erstatning.
 4. Levering/afhenting
 5. Særlige betingelser for vise produkter
  1. Telte
  2. Gulv
  3. Borde, stole og borde/bænkesæt
  4. Varme og lys
  5. Jukeboks/lydanlæg
  6. Hoppeborge
  7. Megagrill
  8. Fadølsanlæg
  9. Slush Ice
  10. Køleskab
  11. Service
  12. Duge og servietter
 6. Betalingsbetingelser og aflysning
 7. Værneting og lovvalg
 8. Forsikring
 9. Persondatapolitik

1. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.

Prisen for leje omfatter ikke:

a)  transport, med mindre andet er nævnt.  

b)  opklodsning af gulv.

c)  opsætning af belysning.

d)  planering af grund.

e)  Udfærdigelse af pladsfordelingsplan, samt udfærdigelse af fornødne brand-og evakueringsplaner – kan tilkøbes

f)  Ophængning af påkrævede skilte

g)  Løbende tilsyn med telte i opstillingsperioden, herunder opstramning 
og yderligere fastgørelse under lejemålet

h)  Sikring af telte ved vindstyrker over det angivne i certifikat, samt i henhold til overvågningsplan og evakueringsplan.

i)  Sikring ved snetryk

j)  Udgifter til evt. opnåelse af byggetilladelse og øvrige fornødne tilladelser.


 

2. Leje generelt

Enhver skade på det lejede udstyr som følge af brand, hærværk, tyveri, misbrug eller alle øvrige begivenheder erstattes af lejer, i det tidsrum hvor lejer har ansvaret, hvilket defineres fra når varen er leveret/afhentet til ordren i sin helhed er returneret/afhentet. Fejl og mangler faktureres efter udlejers til enhver tid gældende prisliste.

Anvisninger vedr. brug for de lejede effekter skal til enhver tid overholdes.

Det er til enhver tid lejers ansvar at der er indhentet de til enhver tid nødvendige tilladelser i forbindelse med levering opstilling og nedtagning af det lejede materiel.

Er andet ikke aftalt gælder lejeperioden kun brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, afgives tilbud.

Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de modtages. Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.

Udlån til tredjepart er ikke tilladt, uden forudgående aftale.

Udstyr af særlig følsom karakter skal opbevares frostfrit.

 

2.1 Regulering af ordre:
Med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelsen gælder følgende:
Mere end 4 uger før første brugsdato: Fri regulering.
4-2 uger før første brugsdato: Lejer har ret til at nedregulere ordren, svarende til max 10 % af oprindelig bestillingssum. I April og maj lukker denne reguleringsmulighed dog 4 uger før første brugsdato. Nedregulering ud over de 10 % faktureres med 50 %.
2-0 uger før første brugsdato: Ordre og betaling er bindende.

Ved ordrer der er lagt senere end 14 dage før første brugsdato gælder at ordren i sin helhed er bindende 12 timer efter at ordrebekræftelse er tilsendt.

2.2 Aflysning af ordre.
Med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelsen gælder følgende:
Ordrer kan aflyses indtil 4 uger før første brugsdato. Er der ved bestilling indbetalt depositum returneres dette ikke.
Ved aflysning 2-4 uger før første brugsdato faktureres 50 % af beløbet. Ved aflysning mindre end 2 uger før første brugsdato hæfter kunden for det fulde beløb af den bookede ordre.

For ordrer der er lagt senere end 14 dage før første brugsdato gælder at ordren i sin helhed er bindende 12 timer efter at ordrebekræftelse er tilsendt.

3 Misligehold og erstatning.

Lejers misligholdelse:

Hvis lejer tilsidesætter aftalte forpligtelser i forbindelse med levering/afhentning eller såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte tid, eksempelvis fordi:

a)  aftalte medhjælpere fra lejers side ikke som aftalt er fremmødt,

b)  udstyr ikke kan aflæsses/opsættes /afhentes/nedtages på den aftalte dato og tid som følge af 
lejers forhold,

c)  tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt, og der derved opstår ventetid, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Hvis det lejede beskadiges, er lejer forpligtet til at betale for reparation af det lejede.

Hvis det lejede ødelægges er lejer forpligtet til at betale udlejer erstatningspris for det ødelagte.

Hvis det lejede ikke er klar til afhentning på det aftalte tidspunkt har udlejer, på lejers regning, ret til at udsætte afhentningen, opkræve ekstra leje og erstatning for øvrige mistede udlejninger, samt udgifter til ekstra kørsel og ekstra medgået tid. Hvis ekstraordinær rengøring/tørring af det lejede er nødvendigt, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Hvis ompakning er nødvendig er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Erstatningsansvar ved forsinket returnering:

Udlejer forbeholder sig, udover leje indtil returneringen, at kræve erstatning for eventuelle yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkede eller manglende returnering, og udlejers eventuelle mistede mulighed for genudlejning.

Risikoen for personskade som tilføjes af eller ved brug af det lejede, medens det er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på gæster og medhjælpere/medarbejdere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

 

4. Levering/afhentning 

Lejer forpligter sig til straks ved levering at foretage kontrol/optælling af det leverede materiel. Evt. meddelelser om mangler under arrangementet eller efter arrangementet tages ikke til efterretning. Ved mangelfuld levering skal ABC Teltudlejning straks kontaktes telefonisk, hvorefter der aftales hvorledes fejlen udbedres. Evt. ekstralevering kan kun foretages én gang per udlejning.

Ved afhentning af det lejede skal alt affald være fjernet og eventuelt inventar skal være pakket som ved levering. Opstilling/indsamling af inventar er udlejer uvedkommende og skal foretages af lejer. Kan foretages af udlejer mod betaling.

Evt. Reetablering af asfalt/flisebelægning, græsarealer mv påhviler alene lejer.

Hvis der bliver behov for aflæsning i andet plan end gadeplan, etageaflæsning, ekstra lange bæreveje, ændringer i forbindelse med opstillingen og lignende, som ikke er aftalt i forbindelse med lejeaftalen, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid i overensstemmelse med udlejers til enhver tid gældende prisliste. Udlejer er berettiget til at levere i gadeplan, at afvise levering eller flytte leveringen til et mere egnet tidspunkt, hvorefter der faktureres medgået tid.

I de tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter udlejerens anvisninger.

                                            

5.1 Telte

Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger (er der behov herfor kan der købes specialtape af udlejer).

Det påhviler lejer at opstramme evt. barduner efter behov i opstillingsperioden.

Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet tillukket.

Ved blæst må teltene kun åbnes i læsiden – og evt. barduner efterses regelmæssigt.

Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dettes umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet.

Af hensyn til gnistnedfald må afbrænding af bål eller fyrværkeri ikke ske i nærheden af teltene.

Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt. Ventetid faktureres.

Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning.

Opstilling og nedtagning af teltene må kun ske når der er personale fra ABC Teltudlejning til stede, og der må ikke uden aftale forandres ved de af os godkendte og opstillede telte.

Hvor intet andet er aftalt forankres teltene med pløkker, af en længde på mellem 40 og 130 cm. Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af underjordiske elementer, eksempelvis, men ikke begrænset til, nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.

Såfremt man ikke ønsker pløkker slået i f.eks. asfalt eller fliser, afholder lejer udgiften til beton-klodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af teltene.

Lejer er ansvarlig for udfærdigelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan. Evt. Udlamper og panikbelysning kan lejes hos udlejer. Montering/afmontering er udlejer uvedkommende.

 

5.1.1. Teltpladsen

Lejer er forpligtet til at angive brugsstedet samt oplyse udlejer om strøm- og vandfor- syningsforhold, tilkørselsforhold samt øvrige relevante oplysninger om brugsstedets beskaffenhed i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.

Lejer er herunder forpligtet til at undersøge beliggenheden af eventuelle el, vand, kloak, eller andre ledninger på opstillingsstedet, der kan være placeret så der vil kunne opstå skader på disse ved opstilling/nedramning af pløkker m.v. Lejer har ansvaret for at udlejer, før opstilling, orienteres om beliggenheden af sådanne elementer.

Lejer er forpligtet til at sørge for at der er kørefaste og frie tilkørselsforhold for tungt lastede lastbiler og plads til brug af kraner omkring brugsstedet, hvor det lejede skal placeres.

Lejer er forpligtet til at sørge for at brugsstedet i øvrigt er klargjort til opstilling på det aftalte tidspunkt. Lejer er herunder forpligtet til at sørge for at

a)  at underlaget er tilstrækkelig fast til at teltpløkke ikke kan gå løs.
b)  at underlaget er plant og ryddet.
c)  at der er adgang til forsyning med tilstrækkelig strøm og tilslutning med slanger til vand, hvis der er behov herfor.
d)  at der er aftalt personale til stede og rådighed

5.1.2. Udsmykning af telte 

Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af telte. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom. Farvet konfetti kan smitte af på teltdugene og må derfor ikke bruges I telte. Konfetti der har smittet af kan ikke fjernes og det påhviler derfor lejer at erstatte de beskadigede dele til nyværdi.

 

5.2 Gulv

Gulv følger terræn. Opklodsning er ikke en del af aftalen. Ønsker kunden opklodsning af gulvet skal der laves aftale herom inden levering. Fakturering efter aftale.

Gulv bedes returneret i fejet/rengjort stand

Der må ikke sættes klæbebånd, skruer, søm eller lignende i gulvpladerne.

Det er i lejeperioden lejers ansvar at trægulv til enhver tid er overdækket. 

Specielt til selvhentere: Hvis gulvpladerne placeres på græs skal der udlægges presenning før gulvet lægges. Presenningen skal placeres så den ikke er synlig under gulvet, dvs således at evt vand ikke kan ramme den og derved lave en sø under gulvpladerne. Det påhviler lejer at fremskaffe egnet plast/pressenning.

 

5.3 Borde, stole og bordebænkesæt.

Borde og stole er beregnet til overdækket brug og må ikke bruges udendørs uden forudgående aftale herom. Borde og stole må kun bruges på fast underlag (dvs ikke græs og grus) medmindre der ligger specifik aftale herom. Borde/bænkesæt og cafestole, må bruges på græs.

Hvis der bruges farvesmittende duge skal der placeres plastik imellem dug og bord.

Udlejer er ikke ansvarlig for evt ridser på gulve m.v., forårsaget af udlejnings-materiel. Lejer er velkommen til at sætte filtdutter under borde/stole, disse skal fjernes inden lejens afslutning.

Borde og stole tørres over/bankes/støvsuges inden aflevering.

 

5.4 Varme og lys

Opsætning/nedtagning af lys sørger kunden selv for, med mindre andet er aftalt.

Lyskæder med pærer skal håndteres med forsigtighed.

Lyskæden kontrolleres af ABC Teltudlejning før/efter levering. Sprungne eller ødelagte pærer faktureres særskilt.

Lys må ikke opsættes således at pærerne hænger direkte op af teltdugen.

 

5.5 Jukeboks/lydanlæg

Jukeboksen må ikke flyttes efter opsætning.

                                            

5.6 Hoppeborge

Lejer er forpligtet til at sørge for at indhente fornødne tilladelser og godkendelser til opstilling og anvendelse af det lejede hos de relevante myndigheder. Det præciseres således at udlejer ikke er forpligtet til at sikre at det udlejede er godkendt til anvendelse til sit formål.

Der må ikke sættes klæbebånd eller klæbemærker på hoppeborgen idet dette forårsager restlim

Såfremt man ikke ønsker pløkker slået i f.eks. asfalt eller fliser, afholder lejer udgiften til beton-klodser eller andet til forsvarlig fastgørelse af hoppeborgene. Er det ikke muligt at fastgøre hoppeborgene forsvarligt har ABC Teltudlejning ret til at medtage hoppeborgene igen, for lejers regning. Af hensyn til gnistnedfald må afbrænding af bål eller fyrværkeri ikke ske i nærheden af hoppeborgene. Anvisninger der medfølger hoppeborgen skal efterkommes.

Hoppeborge skal ALTID holdes under voksenopsyn, under brug.

Der må ikke hænges på siderne af hoppeborgene.

 

5.7 Megagrill

Ved anvendelse af grill skal der udvises almindelig forsigtighed og omhu. Vær særlig opmærksom på børn i nærheden. Grill skal placeres minimum 5 meter fra telte og andre brandbare materialer.

Grill og rist skal afleveres i rengjort stand. Evt. rengøring ved ABC Teltudlejning faktureres. 

 

5.8 Fadølsanlæg

Et fadølsanlæg kræver meget strøm, da det er en “lynkøler” (230 volt – 8 amp.)

Ubrugte fustager tages retur, mod håndteringsgebyr jvf. gældende prisliste.

Der må ikke reguleres ved det forudindstillede kulsyretryk.

På vandkølede anlæg skal vandmængden efterses inden ibrugtagning, samt ved fustageskift. Beholderen skal altid være fyldt op til overløb, med brugsvand.

 

5.9 Slush ice

Når der er fyldt saft i skal sneglen skal altid køre rundt. Hvis sneglen slukkes, vil der dannes isklumper og ved start af snegl igen, vil disse ødelægge gearmotor og snegl.

Efter opstilling af maskinen skal den stå og ”falde til ro” minimum 1 time inden den startes.

Må ikke fryse døgnet rundt, sættes på ”Chill” om natten.

Når slush ice saften når minimum, fyldes der helt op til max.

Rengøring: Efter brug gennemskylles kamre, låg, snegle og udløb med rent koldt vand. Yderligere rengøring er inkluderet i prisen.

 

5.10 Køleskab

Efter opstilling af køleskabet skal den stå og ”falde til ro” minimum 1 time inden den startes.

Køleskabet skal returneres rengjort. Køleskabe må kun fragtes oprejst.

5.11 Service

Opvask er altid inkluderet. Meget beskidte tallerkner skal skylles af i KOLDT vand straks efter brug.  

Servicen skal eftertælles af kunden umiddelbart efter levering. Er der fejl og mangler skal der straks ske telefonisk henvendelse til ABC Teltudlejning ApS.

 Ituslået/ødelagt service faktureres særskilt.

 

5.12 Duge og servietter.

Angivne mål kan variere fra dug til dug/serviet til serviet.

Der tages forbehold for mindre misfarvninger.

Behandl dugen som var den din egen. Dvs tør det op du spilder, tegn ikke med farve på dugen osv..

 

6. Betalingsbetingelser og aflysning

Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum eller i øvrigt tilsidesætter lejeaftalens bestemmelser, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. Udlejer er berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse eller forudbetaling inden levering/opstilling, såfremt dette er forbeholdt i lejeaftalen.

Ansvarsfraskrivelse:

Udlejer har intet ansvar for skader som er opstået som følge af brug af det lejede i strid med udlejers vejledninger, anvisninger eller øvrige forskrifter. Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.

 

7. Værneting og lovvalg:

I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting. Lovvalget er dansk ret.

 

8. Forsikring:

Lejer har det fulde erstatningsansvar for lejet materiel, men det er i lejers varetægt. Lejer kan i nogle tilfælde tegne en forsikring via udlejer.

Udlejer har under alle omstændigheder ret til at forlange sædvanlig forsikring tegnet inden opstilling kan finde sted.

 

9. Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse, samt oplysninger om adgangsforhold på leveringsadressen.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Dine personoplysninger og leveringsoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere såfremt det er nødvendigt for at opfylde de forpligtelser vi har aftalt med dig.

Personoplysningerne registreres hos ABC Teltudlejning ApS og opbevares i 6 år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på ww.abctelte.dk er Gitte Dahl Mølgård Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: 
abctelte@abctelte.dk    

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med jeres varer og arrangement!